hola

 

Proposicions no de llei sobre la bicicleta

11 de juny de 1998.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE:
LA SENSIBILITZACIÓ I LA POTENCIACIÓ DE L'ÚS DE LA BICICLETA.

Exposició de motius

Un dels problemes més greus que ha de resoldre la societat a les portes del segle XXI és l'anomenada crisi de la mobilitat. Una crisi que ha comportat entre altres situacions una elevada contaminació atmosfèrica fruit de la combustió de fonts d'energia fòssils, una degradació territorial i urbanística amb la implantació creixent de carreteres i autopistes, que generen un fort impacte, i en definitiva un desenvolupament sense limitacions del cotxe i del transport privat.
En aquest sentit una de les opcions més ecològiques la representa l'ús de la bicicleta, un vehicle apte pels desplaçaments urbans i interurbans, per a la pràctica esportiva i amb un important component de relació amb la salut. La bici és un mitjà de transport que millora la qualitat ambiental de les ciutats i tot el territori en general, i els fa més humans.
Per tal de promoure el seus ús i potenciar la seva expansió i d'acord amb la Resolució de la Comunitat Europea A 2 183/36 del 13 de març de 1997, sobre mesures de la CE en el marc de la política comuna de transports, els grups parlamentaris sotasignats presenten aquesta PNL.

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

1.- Endegar campanyes de promoció de l'ús de la bicicleta, especialment com a vehicle de desplaçament i no sols d'esport o lleure.

2.- Posar en marxa campanyes de promoció del transport públic, per fomentar l'ús combinat de la bici i transport públic.

3.- Promoure mesures d'ajut que puguin afavorir l'increment de l'ús de la bicicleta, destinades bàsicament a finançar la compra per part dels usuaris, a rebaixar l'IVA i a potenciar el mercat nacional.

4.- Promoure el creixent turisme que cerca relacionar-se amb el món rural i tradicional, amb major contacte amb la natura i que pot utilitzar la bicicleta com a mitjà de transport o lleure més respectuós amb el medi.

5.- Promoure l'edició de mapes d'itineraris adients per les bicicletes i fomentar la seva integració a la xarxa europea.

6.- Desenvolupar programes de formació ocupacional vinculats a la problemàtica ambiental i al món de la bicicleta.

7.- Crear una comissió de suport, estudi i assessorament sobre la bicicleta, amb suficients mitjans per a ser efectiva i coordinada amb els gestors de les problemàtiques de trànsit, seguretat, infrastructures, etc.

8.- Impulsar la creació de serveis públics de bicicletes, especialment en llocs a on es puguin interconectar amb altres sistemes de transport públic.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE:
EL FOMENT DE LA SEGURETAT DELS USUARIS DE LA BICICLETA.

Exposició de motius

Una de les situacions més greus en que ha desembocat la crisi de la mobilitat de la nostra societat, és la situació d'indefensió i de risc en que es veu sotmesa de diverses maneres el conjunt de la població.
L'increment del transport privat i l'excessiva quantitat de recursos destinats a potenciar les vies ràpides, les autopistes, l'augment del parc mòbil privat i en definitiva una planificació urbanística pensada quasi bé exclusivament pels usuàries de l'automòbil i plena de dificultats pels ciclistes i les ciclistes i els/les vianants, posa a aquests/es al capdavant d'un elevat índex d'accidentalitat.
Els i les ciclistes, s'estan convertint en víctimes cada cop més freqüents d'un sistema de mobilitat pensat i dissenyat pels vehicles a motor privats.
Per tal de promoure les mesures necessàries per a millorar la seva seguretat d'acord amb la resolució aprovada pel Ple del Congrés dels Diputats el 21 de Desembre de 1995, en base a l'informe de la ponència encarregada d'abordar l'estudi i el seguiment dels accidents de trànsit que han tingut lloc a la carretera per la pràctica del ciclisme, les seves causes i recomanacions per a la prevenció i correcció dels mateixos, fent-la extensiva a altres elements dèbils del trànsit, els grups parlamentaris sotasignats presenten aquesta PNL.

 

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

1.- Promoure criteris urbanístics per tal de millorar la seguretat dels desplaçaments curts, amb bicicleta i a peu, evitant la concentració de serveis de centres d'interès que obliguen a llargs viatges.

2.- Establir les mesures necessàries per tal de moderar i pacificar el trànsit i promocionar la mobilitat a peu i en bicicleta. Entre elles la promoció de zones de prioritat invertida i de velocitat limitada.

3.- Potenciar les campanyes d'educació vial, amb incidència en l'ús de la bicicleta especialment en els parcs infantils de trànsit.

4.- Fomentar una senyalització i regulació adient favorable a la bicicleta.

5.- Potenciar la separació física dels carrils bici, en aquelles vies de trànsit de vehicles a motor.

6.- Regular la homologació de bicicletes de qualitat, amb els necessaris elements de seguretat (llums, segments reflectants, etc.)

7.- Promoure l'autoprotecció dels usuaris de bicicletes.

8.- Estudiar i fomentar un sistema d'assegurança pels ciclistes.

9.- Instar al legislatiu estatal per a definir els drets i les obligacions dels i les ciclistes, i els equipaments de les bicicletes, i promoure, si s'escau, iniciatives d'àmbit legislatiu propi.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE:
LA CREACIÓ I MILLORA D'INFRASTRUCTURES DESTINADES A LA BICICLETA.

Exposició de motius

La societat de finals del segle XX viu immersa en un llarg seguit de problemes ambientals de difícil solució. Un dels més greus està representat per la crisi de la mobilitat, que ha comportat un creixement desmesurat del transport privat amb uns degradants efectes ecològics sobre el territori, les ciutats, les persones, l'atmosfera i l'economia.
Per a resoldre aquesta situació cal fomentar polítiques que afavoreixin el transport públic, la intermodalitat del transport i la mobilitat a peu i en bicicleta.
Per a potenciar l'ús de la bicicleta cal disposar de les infrastructures necessàries i adients, de manera que la seva utilització sigui segura, fàcil i eficaç.
Per tal d'aconseguir que la creixent sensibilitat i l'augment d'usuaris i usuàries de les bicicletes puguin comptar amb els mitjans oportuns, i d'acord amb la resolució de la Comunitat Europea sobre la política comuna de transports pel foment de la bicicleta i el text aprovat pel Congrés dels Diputats al desembre del 95 sobre mesures de seguretat pels i les ciclistes, els grups parlamentaris sotasignats presenten aquesta PNL.

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

1.- Fomentar la millora global de les infrastructures vials per adaptar-les a un millor ús de les bicicletes.

2.- Fomentar la creació i senyalització d'itineraris i carrils bici urbans, interurbans i de muntanya.

3.- Promoure la inclusió de la viabilitat dels carrils bici o de l'adequació de les voravies per l'ús de les bicicletes en tots els estudis i plans de carreteres.

4.- Fomentar el manteniment dels asfaltats de carrers i carreteres.

5.- Solucionar les dificultats d'entrada i sortida de les ciutats.

6.- Estudiar l'accés i el trànsit de les bicicletes pels túnels de determinades carreteres o rutes alternatives raonables.

7.- Fomentar la reconversió de les vies de ferrocarril abandonades en vies verdes.

8.- Fomentar l'adequació dels nous habitatges i de les rehabilitacions a les necessitats derivades de l'ús de les bicicletes.

9.- Fomentar els aparcaments públics de bicicletes especialment a l'interior dels centres d'interès (escoles, instal·lacions esportives estacions de trens i autobusos, etc.)

10.- Facilitar i promoure l'ús de les bicicletes en els accessos i entorns als centres escolars.